ย้อนเวลาดูวิวัฒนาการนวัตกรรมระบบเทคโนโลยีลิฟท์บ้านตั้งแต่ปี 1990-ปัจจุบัน

วิวัฒนาการของ ลิฟท์บ้านระบบสกรู มีการพัฒนาการทำงานของลิฟท์ไปตามยุคสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันลิฟท์ระบบสกรูของ Cibes มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการมาแล้ว 4 รุ่น ได้แก่ Eli, CiCon, EcoSilent และ EcoSilent 2.0

Eli : Mechanical lift เป็นระบบปฏิบัติ Generation 1 (เริ่มผลิตตั้งแต่ 1990 และได้เลิกผลิตในปี 2017)

Eli : Mechanical lift เป็นระบบปฏิบัติ Generation 1 (เริ่มผลิตตั้งแต่ 1990 และได้เลิกผลิตในปี 2017)

ระบบปฎิบัติการและการใช้งาน

 • ระบบปฏิบัติการเป็นแบบ Analog ทำงานแบบกลไก ไม่มีการบันทึกการใช้งานโดยคอมพิวเตอร์ โดยหากระบบมีปัญหาหรือขัดข้องยังคง​จำเป็นต้อง เรียกช่างเข้ามาเช็คและยังคงต้องจดรายละเอียดต่างๆแบบ manual
 • ลิฟท์สามารถรับคำสั่งได้ที่ละ 1 คำสั่ง สามารถทำงานภายใต้คำสั่งที่ไม่ซับซ้อน เช่น หากมีผู้โดยสารที่อยู่ภายในลิฟท์ต้องการกดลิฟท์ไปชั้น 3 และ 5 โดยผู้โดยสารที่ต้องการไปชั้น 5 กดเลือกชั้น 5 ก่อน แล้วอีกคนจึงกดไปที่เลข 3 ลิฟท์ระบบปฏิบัติการแบบ Eli จะรับเพียงคำสั่งแรก คือจะวิ่งไปจอดที่ชั้น 5 และจบการทำงานทันที หากต้องการไปชั้นอื่นๆ ผู้โดยสารจะต้องกดเลือกชั้นอีกครั้ง หรืออาจกล่าวได้ว่า ลิฟท์ไม่สามารถบันทึกคำสั่งได้ ถ้าจะสั่งงานต้องสั่งที่ละครั้งเท่านั้น ลิฟท์ Eli จึงสะดวกสำหรับผู้ที่ใช้งานลิฟท์ขึ้นลงเพียง 2 ชั้น หรือ ผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจการทำงานของลิฟท์เป็นอย่างดี

ระยะเคลื่อนที่

 • ลิฟท์รุ่น Eli มีระยะเคลื่อนที่อยู่ที่ 13 เมตร 

การบำรุงรักษา

 • การบำรุงรักษาต้องทำทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง)

ความปลอดภัย

 • มีแบตเตอรี่สำรองสำหรับช่วยเหลือผู้โดยสารที่กำลังใช้งานลิฟท์แล้วเกิดเหตุไฟฟ้าดับระหว่างใช้งาน เนื่องจาก Eli เป็นลิฟท์รุ่นแรกที่มีการทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างครบถ้วน
 • ลิฟท์รุ่นนี้ยังไม่ครอบคลุมถึงระบบการบำรุงรักษา เช่น หากแบตเตอรี่สำรองเสื่อมคุณภาพ ลิฟท์จะไม่แจ้งเตือนผู้ใช้ว่าลิฟท์อาจอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ 100% ก่อนการใช้งาน ผู้ใช้จึงต้องหมั่นสังเกตและจดจำกำหนดการเพื่อให้ช่างเข้าทำการตรวจสอบการทำงานของลิฟท์และบำรุงรักษาลิฟท์อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

CiCon : Intelligent lift เป็นระบบปฏิบัติ Generation 2 (เริ่มผลิตตั้งแต่ปี 2017-ปัจจุบัน)

CiCon : Intelligent lift เป็นระบบปฏิบัติ Generation 2 (เริ่มผลิตตั้งแต่ปี 2017-ปัจจุบัน)

ระบบปฎิบัติการและการใช้งาน

 • ลิฟท์ CiCon เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งานลิฟท์มากกว่า 2 ชั้น รองรับผู้ใช้งานทั่วไปเพราะมีความสามารถคล้ายกับลิฟท์ที่พบเห็นอยู่ทั่วไป
 • เป็นรุ่นที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถรับคำสั่งที่ซับซ้อนได้ มีการจดจำคำสั่งที่ผู้ใช้สั่งงานก่อน (ประตูลิฟท์ปิด) จะเริ่มทำงานตามคำสั่ง เช่น หากมีผู้โดยสารที่อยู่ภายในลิฟท์ต้องการกดลิฟท์ไปชั้น 3 และ 6 ลิฟท์สามารถเก็บข้อมูลประมวลผลได้เลย ไม่ต้องรอให้ถึงชั้นที่ต้องการแล้วถึงจะกดชั้นถัดไปเหมือนระบบ Eli
 • เริ่มผลิตตั้งแต่ปี 2017 จนถึงปัจจุบัน สามารถสั่งการด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • ระบบการทำงานแบบดิจิตอลที่มีความฉลาดมากขึ้น มีการเก็บข้อมูลของการทำงาน สามารถตรวจเช็คข้อมูล ตรวจสอบความผิดปกติของระบบได้ หรืออัพเกรดโปรแกรมได้  
 • มีบันทึการใช้งาน เช่น ระยะรอบการเคลื่อนที่
 • มีการเก็บข้อมูลการใช้งานรวมทั้งความผิดปกติของลิฟท์พร้อมบอกสาเหตุ
 • สามารถอัพเดทซอฟต์แวร์ได้ในรอบการเข้า Maintenance
 • Option พิเศษ เช่น ระบบ lock RFID
 • สามารถล็อคชั้นได้เพื่อความเป็นส่วนตัว

ระยะเคลื่อนที่

 • ลิฟท์รุ่น Cicon เพิ่มระยะเคลื่อนที่จาก 13 เมตรเป็น 20 เมตร

การบำรุงรักษา

 • การบำรุงรักษาต้องทำทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครั้ง) 

ความปลอดภัย

 • เช่นเดียวกับรุ่น Eli มีแบตเตอรี่สำรองสำหรับช่วยเหลือผู้โดยสารที่กำลังใช้งานลิฟท์แล้วเกิดเหตุไฟฟ้าดับระหว่างใช้งาน 
 • CiCon ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยสำหรับการใช้งานอย่างครบถ้วนและฉลาดขึ้นด้วยการแจ้งเตือนเมื่อลิฟท์อยู่ในสถานะที่ไม่สมบูรณ์ เช่น
  • เมื่อแบตเตอรี่เสื่อมจนไม่สามารถเก็บไฟสำรองได้มากพอสำหรับช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีฉุกเฉินได้ ลิฟท์จะล็อคการทำงานของตัวเองเพื่อไม่ให้ผู้โดยสารเข้าใช้งานลิฟท์ที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้โดยสารติดอยู่ในลิฟท์หากเกิดไฟฟ้าดับขณะใช้งาน 
  • การแจ้งเตือนสาเหตุในกรณีที่ลิฟท์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ เช่น มีการกด safety บางจุดไว้ทำให้ลิฟท์ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้
  • มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
 • เบื้องต้นสามารถทำการ reset ระบบลิฟท์เองได้ถ้าเกิดการทำงานขัดข้อง  
 • มีใบรับรองระดับความสามารถในการรักษาความปลอดภัยระดับ 3 (SIL-3 : Safety Integrity Level 3
 • มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าหากว่าแบตเตอรี่สำรองใกล้จะหมดหรือเสื่อมสภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้อื่นใช้งานในระหว่างที่ลิฟท์ทำงานไม่สมบูรณ์

EcoSilent : Performance Lift เป็นระบบปฏิบัติ Generation 3 (เริ่มผลิตตั้งแต่ปี 2019-ปัจจุบัน)

EcoSilent : Performance Lift เป็นระบบปฏิบัติ Generation 3 (เริ่มผลิตตั้งแต่ปี 2019-ปัจจุบัน)

พัฒนาการระบบการใช้งานลิฟท์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์การใช้งานในการขับเคลื่อนลิฟท์ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในหลายๆด้าน เช่น 

ระบบปฎิบัติการและการใช้งาน

 • เป็นรุ่นที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากรุ่น CiCon คือนอกจากจะสามารถรับคำสั่งที่ซับซ้อนได้เหมือน CiCon แล้ว ยังเพิ่มคุณสมบัติพิเศษอีก 2 อย่างคือ ประหยัดพลังงานมากขึ้น (Eco) และลดเสียงการทำงานของมอเตอร์ให้เงียบกว่าเดิม (Silent)
  • Eco : ในส่วนของเรื่องการประหยัดพลังงาน เพราะมีการปรับปรุงสกรู พัฒนาระบบให้ใช้มอเตอร์ขนาดเล็กลงที่เพียง 1.5 กิโลวัตต์ และส่วนประกอบบางชิ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดทั้งในส่วนของพลังงานไฟฟ้ามากถึง 30%
  • Silent : ด้วยสกรูที่ชันขึ้นและมีกล่องเก็บเสียงอย่าง Silent box จึงช่วยให้เสียงการขับเคลื่อนลิฟท์ลดเหลือเพียง 40 เดซิเบล เพื่อให้ใช้งานลิฟท์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 • เป็นระบบที่ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันหล่อลื่นตรงรางลิฟท์ โดยการเปลี่ยนมาใช้ล้อเลื่อน 

การบำรุงรักษา

 • ด้วยอุปกรณ์และระบบที่พัฒนาขึ้น จึงช่วยลดจำนวนการบำรุงรักษาเหลือเพียงแค่ 1 ครั้งต่อปี  ในขณะที่ลิฟท์ระบบอื่นต้องเข้าเช็คทุกๆเดือน หรืออย่างน้อย ทุก 3-6 เดือน

ระยะเคลื่อนที่

 • ลิฟท์รุ่น EcoSilent เพิ่มระยะเคลื่อนที่จาก 13 เมตรเป็น 20 เมตร (สูงสุด 6 จุดจอด)

ความปลอดภัย

 • เหมือนกับรุ่น CiCon ทั้งหมด

EcoSilent 2.0 : Even Safer Lift เป็นปฏิบัติ Generation 4 (เริ่มผลิตตั้งแต่ปี 2022-ปัจจุบัน)

EcoSilent 2.0 : Even Safer Lift เป็นปฏิบัติ Generation 4 (เริ่มผลิตตั้งแต่ปี 2022-ปัจจุบัน)

ระบบปฎิบัติการและการใช้งาน

 • ระบบกันสั่นสะเทือน ที่ล่าสุดทาง Cibes ได้พัฒนามาใช้ล้อเลื่อนยางไซส์ XXL เพื่อให้การขึ้น-ลงลิฟท์เป็นไปอย่างนุ่มนวลขึ้นโดยไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น และยังคงความเงียบอยู่ที่ 40 เดซิเบล เช่นเดิม
 • ระบบขับเคลื่อนรุ่นใหม่ล่าสุด ที่พัฒนาจนทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้ไว้ขึ้นสูงสุดที่ 0.25 เมตร/วินาที
 • ลิฟท์อัจฉริยะ Smart Lift ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Cibes Control Center เพื่อให้ทาง Cibes สามารถ Monitor และ Remote เข้าระบบของลิฟท์จากทางไกลในกรณีที่ลิฟท์มีปัญหาหรือผู้ใช้ต้องการความช่วยเหลือ
 • ประตูแบบซาลูน เปิด 2 บาน ประหยัดพื้นที่มากขึ้น

การบำรุงรักษา

 • เหมือนกันกับ Gen 3 นั่นคือ มีการบำรุงรักษาเพียงปีละ 1 ครั้ง

ระยะเคลื่อนที่

 • ลิฟท์รุ่น EcoSilent มีระยะเคลื่อนที่ 20 เมตร (สูงสุด 8 จุดจอด)

ความปลอดภัย

 • อัพเกรดให้มี 2N ม่านแสงนิรภัย (Cutting-edge light curtain) ที่อยู่ตรงรอบๆตัวลิฟท์ด้านใน หากมีสิ่งใดไปอยู่ตรงเลเซอร์ ลิฟท์จะหยุดทันทีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ได้
 • ความปลอดภัยระดับสูงมาตรฐานสากล ด้วย TÜV SÜD Certification ผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบระดับโลก, ได้รับการรับรอง ISO 9001 มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และ ได้รับการรับรองจาก LiftInstituut หน่วยงานชั้นนำของยุโรปที่เชี่ยวชาญด้านการรับรองลิฟท์


 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิฟท์บ้านระบบสกรูของเรา สามารถติดต่อเราได้ที่ https://www.cibeslift.co.th/homelift-main-form เพื่อรับการติดต่อกลับพร้อมนำเสนอราคา